O systemických konstelacích

Práce se systémy vychází z metody německého terapeuta Berta Hellingera, který zjistil, že nesnadné osudy klientů souvisí často s jejich rodinnou historií. Našel způsob, jak uvést rodinný systém do opětovné rovnováhy a tím pomoci řešit životní propletence a nesnáze současnosti. S rodinou, z níž pocházíme, nebo kterou tvoříme, jsme spojeni skrze celé generace. Spoluvytváří naše vidění světa, cítění, to, jak myslíme a jednáme.

Metoda pomáhá nalést, jaký vliv na nás mají osudy ostatních členů rodiny a harmonizovat jej. To se děje sestavením vlastní rodinné konstelace, nebo zapojením se do konstelací jiných účastníků. Při tom Vás i další členy rodiny zastupují ostatní návštěvníci semináře.


Co jsou konstelace

Konstelace je dle výkladového slovníku cizích slov: sběh, sklad okolností, situace, také postavení hvězd, jemuž je přičítán vliv na lidské osudy, též souhvězdí. (Akademický slovník cizích slov, 2001)

Konstelacemi rozumíme zážitkovou metodu práce se systémem (rodinným, firemním, organizačním, kulturním, politickým, abstraktním atd.), opírající se o fenomenologický přístup. Tato metoda využívá prostorové uspořádání prvků (elementů), přičemž umožňuje uvidět tyto prvky ve vzájemných vztazích, vidět jejich vzájemnou dynamiku. Konstelace představují nástroj k obnově, rekonstrukci a posílení takové vztahové dynamiky a toků energie, které napomáhají k dosažení cíle systému při zachování pravidel a řádů, které v systémech fungují. Tyto zákonitosti mají mnohem blíže k jednoznačným a jasně formulovaným pravidlům kybernetiky než k pestrým a rozmanitým souvislostem psychosociálním.

Konstelace zachycují určitý aktuální stav systému. Obraz systému v danou chvíli. Představují model reality, ne realitu samotnou. Ivan Verny (2006) vnímá tyto obrazy jako reklamu na nový život. Podle něj konstelace ukazují souvislosti, pomáhají vidět možný vývoj, konstruovat budoucnost.


Jan Bílý (2008) nabízí definici konstelací dle třech základních úrovní jejich působení:

1. Konstelace jsou pohled na celek. Všichni jsme členové nějakých systémů (celků) - rodiny, partnerského vztahu, kolektivu v naší práci. V systemických konstelacích se zabýváme celým tímto systémem. Je totiž stále víc patrné, že k pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je nutné dívat se na celek a nikoliv na jednotlivé individuální problémy. Tím pochopíme víc.

2. Konstelace vedou ke změně vnitřního obrazu reality. Každý z nás se řídí ve svém životě vnitřními obrazy, které jej buďto podporují nebo brzdí, dávají sílu nebo oslabují, určují to, co vnímá a jak to vnímá. V konstelacích pracujeme s těmito obrazy a dáváme jim prostor pro vývoj a větší harmonii. Když se nám podaří změnit náš vnitřní obraz reality, reagujeme na svoje okolí jinak a naše okolí jinak na nás. Tím můžeme změnit i věci, které leží mimo nás.

3. Konstelace jsou spojení se životem. Moderní přístup vědy k základům naší existence nás učí, že nic neexistuje ojediněle. Od subatomárních částic přes molekuly, prvoky, rostliny až k člověku, složitým sociálním strukturám, naší planetě a galaxiím je vše propojeno se vším. Konstelace nám dávají možnost zažít pocit sounáležitosti. Dostat se k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly. Tím se dostáváme k sobě, ke své podstatě.


V literatuře se můžeme setkat s tím, že se často zaměňují pojmy konstelace a systémy. Jaký je mezi nimi rozdíl? Konstelace je jistou daností, uspořádáním, které je pevné a neměnné, kde platí jednoznačně dané vztahy. Zatímco systém je něco, co lze měnit. Existuje totiž možnost změny vztahů mezi prvky systému, které jej tvoří. Konstelace tedy představuje něco jako fotografii systému v daném čase. V průběhu stavění se nám nabízí takových fotografií nespočet a tyto zachycují změny probíhající v systému. Dalo by se říct, že nestavíme jednu konstelaci, ale desítky až stovky minikonstelací, momentek.

V našem textu se hojně používají termíny systemické a rodinné konstelace. Systemické konstelace jsou nadřazeným pojmem pro všechny formy konstelací (např. organizační, strukturální, firemní, peněžní atd.) a rodinné jsou jednou z jejích forem.

Metoda rodinných a systemických konstelací otevírá bohaté pohledy k sebepoznání i k řešení různých situací. Využíváme faktu, že žijeme v systémech, kde platí pravidla a principielní zákonitosti. Lze do nich nahlédnout konstelací, postavenou v určitý moment.

 

 

Nejbližší akce:  (kompletní seznam akcí najdete zde)
Co nabízíme:
Kde nás najdete:
CERVOY, s.r.o.
PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.
Františkánská 6
602 00 Brno
MailChimp
Zasílání pozvánek na akce:
Přejete si dostávat pozvánky
na námi pořádané konstelace,
semináře a kurzy?
Přihlaste se k jejich odebírání zde.
 © CERVOY, s.r.o.   |   Tel.: 542 214 701   |  E-mail: info@cervoy.cz